Privacy statement

Privacy statement

Kubizz is een bedrijvenvereniging en is gevestigd aan het Vloeieind 8 te 5094 CK  Lage Mierde, Nederland. Kubizz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Kubizz houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WPR).


Contactgegevens:

Secretariaat@kubizz.nu
Vloeieind 8, 5094 CK Lage Mierde, Nederland. 


De functie van Functionaris Gegevensbescherming wordt uitgevoerd door het bestuur van Kubizz.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Kubizz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor(letters)- en achternaam
 • Adresgegevens Bedrijf
 • Telefoonnummer Bedrijf
 • E-mailadres Bedrijf
 • Type lidmaatschap
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op onze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaa@kubizz.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kubizz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kubizz
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van facturen, nieuwsbrief, uitnodigingen en mededelingen ten behoeve van het lidmaatschap en bijeenkomsten.
 • Het bijwonen van bijeenkomsten
 • Het uitwisselen van data betreffende sprekers en onderwerpen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Kubizz analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kubizz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:


Voor(letters)naam, Achternaam,  Straat + huisnummer, Postcode, Plaats, Land, Telefoon, E-mailadres en type lidmaatschap: onbepaalde tijd totdat het lid het lidmaatschap opzegt plus 1 jaar, t.b.v. lopende correspondentie en lidmaatschap.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kubizz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kubizz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze website hostingpartner maakt een back-up van elk verzonden contactformulier. Hieronder de benodigde informatie van onze partner:

Digifactory B.V. – Hostingpartij, ontwikkelaar website

Gegevens die verzameld worden: Voorletters, Achternaam, Straat + huisnummer, Postcode, Plaats, Land, Telefoon, E-mailadres.

Reden: Systeem-back-up, informatievoorziening naar Kubizz en haar leden.

Bewaartermijn: 3 maanden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kubizz gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kubizz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@kubizz.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kubizz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kubizz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via secretariaat@kubizz.nu.