Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Kubizz is een bedrijvenvereniging  die is gevestigd aan het Vloeieind 8 te 5094 CK  Lage Mierde, Nederland. Leden verklaren met het aangaan van een lidmaatschap met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Kubizz publicaties en bijeenkomsten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. De informatie in publicaties en adviezen m.b.t. bedrijfsvoering, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze adviezen geschiedt op initiatief van het lid en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. Bij de samenstelling van de inhoud is voor een aantal onderwerpen de opinie en kennis ontleend aan diverse gerenommeerde bedrijven. Ontwikkelingen na presentatie zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicaties gestelde feiten en verstrekte opinies. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. Potentiële leden dienen zich bewust te zijn van de risico's die aan (gewijzigde) bedrijfsvoering zijn verbonden. Zowel leden als niet-leden kunnen Kubizz, haar bestuursleden en andere leden nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook, die met de besproken onderwerpen worden gelopen en verklaren met het aangaan van een lidmaatschap hiermee akkoord te gaan.  Leden en ook derden moeten alleen overgaan tot een wijzigingsbeslissing met betrekking tot de onderwerpen die wij laten presenteren na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s), waarbij ze moeten overwegen of deze onderwerpen passen binnen hun eigen beleid.

Kubizz en/of haar leden behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen onderwerpen op te volgen. Het nemen van bepaalde beslissingen door Kubizz en/of haar leden kan zowel voor, als na publicatie van een onderwerp plaatsvinden. T.a.v. het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beslissingen door Kubizz, bestaat geen bepaling, noch beleid. Het zijn vooral de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het nemen van een beslissing bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van een onderwerp.

Kubizz publicaties zijn uitsluitend bestemd voor leden. Lidmaatschappen zijn verkrijgbaar in drie varianten: Bedrijfslidmaatschap, Persoonlijk lidmaatschap en Studenten.  Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Betaling kan plaatsvinden via  directe overschrijving op ons rekeningnummer.

Men kan eerst kennis maken met Kubizz door gratis toegang tot één of twee bijeenkomsten. Daarna dient men lid te worden om toegelaten te worden tot deze bijeenkomsten. Bent u niet een heel jaar lid bij aanvang, wordt het lidmaatschap naar rato per maand berekend. U kunt de betaling doen middels een bankmachtiging. Dat geeft u namelijk het recht om het bedrag van de abonnementskosten kosteloos door uw bank te laten storneren. U koopt dus nooit een kat in de zak, omdat uzelf bepaalt of u het abonnementsgeld laat storneren als u niet tevreden bent.

Opzeggen van uw abonnement is kosteloos. Indien u of uw bank opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat u het lidmaatschap bij ons hebt opgezegd, rekenen wij u €10,- storneringskosten + de lidmaatschapskosten voor de periode dat u abonnee was in het verenigingsjaar.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

Kubizz, All rights reserved, world wide.